محصول دانش بنيان سيستم‌هاي اطلاعات مکاني تحت وب کارا شامل ماژول هاي زير می باشد:

1- ماژول پايه

2- ماژول مطرح کردن پرسش از پايگاه داده

3- ماژول انتخاب مکاني عوارض

4- ماژول ويرايش عوارض

5- ماژول تحليل شبکه

 ماژول سه بعدي

7- ماژول تحليل برداري

8- ماژول تحليل رستري

9- ماژول شهرسازي و نوسازي

10- ماژول فرمول نويسي

11- ماژول اخذ داده ها

12- ماژول مديريت اسناد

13- ماژول کنترل و مديريت پروژه

14- ماژول پردازش داده هاي هواشناسي

15- ماژول کاتالوگ داده

16- ماژول مديريت اراضي