شرکت کاوش راه انديشه - کارا

مهندسين اطلاعات مکاني و ژئوماتيک
(سهامي خاص)

شماره ثبت: 262205

تجربه‌اي ازفن‌آوري اطلاعات مکاني نوين

تقاضاي استفاده مؤثر از داده‌هاي مکاني و سيستم‌هاي اطلاعات مكاني (GIS) در بخش‌هاي مختلف دولتي، خصوصي و آکادميک در ايران رو به افزايش است. در همين راستا استفاده مطلوب از متخصصين باتجربه دانشگاهي در زمينه اطلاعات مکاني و ژئوماتيک که عمدتا محصول فعاليت دانشگاه‌هاي کشور در طي دو دهه گذشته مي‌باشند، راهكار مناسبي براي پاسخگويي به اين تقاضا مي‌باشد. با اين ديدگاه، شرکت کاوش راه انديشه (کارا) با هدف استفاده از متخصصين اطلاعات مکاني و ژئوماتيک (در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري) جهت ارائه خدمات به کاربران سطوح مختلف اعم از بخش دولتي و خصوصي تاسيس گرديد.

حوزه اصلي فعاليت اين شرکت، ارائه خدمات به پروژههايي است که توليد، استفاده و مديريت نقشه و دادههاي مکاني نقشي اساسي در تحقق آنها دارند که در همين راستا امکان پاسخگوئي به بخش مهمي از فعاليتهاي موجود در رشتههاي گوناگون نظير نقشهبرداري، شهرسازي، طراحي شهري، معماري، ساماندهي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، عمران، راه و ترابري، نفت و گاز، آمار، محيطزيست و خدمات كامپيوتري فراهم مي‌باشد.

استراتژي شرکت در زمينه توليد داده‌هاي مكاني مبتني بر استفاده از فن‌آوري‌ها و ابزار جديد نقشه‌برداري و در حوزه مديريت داده هاي مزبور مبتني بر بكارگيري محيط‌هاي برنامه‌نويسي نوين مي‌باشد. رويکرد خاص شرکت در زمينه محيط‌هاي برنامه‌نويسي عبارتست از:

  • ايجاد سيستم‌هاي پايه اطلاعات مکاني آماده براي نصب جهت کاهش زمان و هزينه انجام پروژه‌ها
  • استفاده از فن‌آوري باز )Open Source( که در کنار کاهش هزينه پروژه‌ها مزاياي زير را نيز به همراه دارد:

o       عدم نياز به استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات مکاني فاقد اجازه استفاده )License(

o       امکان ارائه کد بخش‌هاي اصلي سيستم که امکان ارتقاي سيستم توسط خريدار را فراهم مي‌نمايد.

o       ارائه سطح بالايي از انعطاف‌پذيري به طراحان سيستم براي تأمين نيازهاي مختلف کاربران

حوزه فعالیتهای شرکت

  • سيستم‌هاي اطلاعات مکاني
  • مميزي املاک
  • نقشه‌برداري
  • فتوگرامتري
  • کنترل و مديريت پروژه
  • برگزاري دوره هاي آموزشي