فعالیتهای شرکت کاوش راه اندیشه

  • اجراي سيستم اطلاعات مكاني شهرسازي شهر فريمان
  • تعيين مشخصات عوارض مكاني مورد نياز تكميل اطلاعات زميني نقشه هاي شهري 1:2000 شهر يزد
  • مطالعه و استقرار سيستم GIS شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی تهران
  • مرحله اول تکمیل و تدقیق نقشه هاي پایه قنوات شهر تهران
  • ايجاد نرم¬افزار حوزه¬بندي و مديريت فايل جغرافيايي مرکز آمار ايران
  • اجراي سيستم اطلاعات مکاني تحت وب کارا:

- پياده سازي آزمايشي سيستم اطلاعات مکاني تحت وب معاونت شهرسازی اصفهان

- پياده سازي و راه اندازي سيستم اطلاعات مکاني شانديز به منظور تدوين دستورالعمل ايجاد سيستم اطلاعات مکاني در شهرداري هاي درجه 1 تا 6

- سيستم اطلاعات مکاني تحت وب املاک شهرداري رفسنجان

- سيستم جمع آوري آبهاي سطحي شهرداري اصفهان،

- فهرست داده های مکانی شهرداري اصفهان

- سامانه اطلاعات مکاني تحت وب وزارت کشور

سامانه اطلاعات مکاني تحت وب وزارت ورزش

سامانه اطلاعات مکاني تحت وب شرکت آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و شهرسازي

 - سامانه اطلاعات مکاني مرکز مين زدايي کشور

-  سامانه اطلاعات مکاني مديريت اراضي آستان قدس تهران

- سامانه مدیریتی جامع اربعین (سجا)

- اپلیکیشن اطلاعات راه ها و جاده های کشور وزارت راه