• ارائه خدمات مشاوره‌اي به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي در پروژه امکان‌سنجي و نيازسنجي سيستم‌هاي اطلاعات مکاني، 1385
 • بهنگام‌سازي پايگاه داده اطلاعات مکاني شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، 85-1384
 • امکان‌سنجي و نيازسنجي سيستم‌هاي اطلاعات مکاني براي شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، 1384
 • امکان‌سنجي و نيازسنجي سيستم‌هاي اطلاعات مکاني براي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، 84-1383
 • تهية فهرست بهاي ابنية فني راه‌آهن، 84-1383
 • امکان‌سنجي سيستم‌هاي اطلاعات مکاني تحت وب براي مرکز تحقيقات و برنامه‌ريزي کشاورزي، 1383
 • اجراي سيستم اطلاعات مکاني براي سازمان زمين‌شناسي کشور، 1383
 • تعيين مسير جاده‌اي بهينه از عسـلويه به لامـرد، 83-1382
 • ايجاد ماژول سرشکني بلوکي براي نرم‌افزار StereoMetrica، 83-1382
 • ارزيـابي وضـعيت روسازي آزادراه‌هاي ايران، 83-1382
 • ايجاد سيستم هاي اطلاعات مکاني ارزيابي و بازرسي مقاطع حادثه‌خيز شبکه جاده‌اي ايران، 83-1381
 • تهيه نقشه از داده‌هاي ترافيکي شبکه جاده‌اي ايران، 83-1381
 • ايجاد پايگاه داده وضعيت روسازي راه‌هاي شرياني کشور براي شرکت آزمايشگاه فني و خاک وزارت راه و ترابري، 1386
 • مشارکت در طرح پژوهشي اصلاح ساختار کاداستر کشور
 • مشارکت در طرح پژوهشي تهيه دستورالعمل استفاده از GIS و RS در مطالعات منابع آب
 • ايجاد و مديريت شبکه‌هاي:

(Novell Netware) IPX/SPX -

 TCP/IP -(Windows و Linux)

 •  نصب، راه‌اندازي و نگهداري:

Microsoft SQL Server -

Microsoft ISA Server -

Microsoft Exchange Server -

 • برنامه‌نويسي در محيط‌هاي:

 Microsoft Visual Studio 6 and.Net -

Delphi -

PHP, CGI, PERL, and MapScript -

طراحي سايت‌هاي اينترنتي

 • تهيه برنامه زمان‌بندي وکنترل پروژه:

- پروژه‌هاي صنعتي در صنعت داروسازي (هپاتيت دارو‌پخش، هورمون رشد اکسير و ژلاتين شيمي)، 1384

- پروزه‌هاي ساختمان سرپرستي غرب بانک صادرات و برج تامين اجتماعي گرگان، 1385

- پروژه‌هاي خط لوله و آبرساني تجارت گستر خليج فارس، 1385